- Stonozka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O našej MŠ


00

Vlastné zameranie.


Výchovno-vzdelávacia činnosť je systematická a plánovaná, realizovaná v súlade so ŠTVP v štátnych predškolských zariadeniach, ktorý schválilo ministerstvo školstva. Našim hlavným cieľom a poslaním je nadväzovať na výchovu dieťaťa v rodine a obohacovať ju o cieľavedomú, systematickú výchovu, zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa v súlade s jeho vekovými a individuálnymi osobitosťami. Pedagogické pôsobenie je zamerané na zdravý fyzický rozvoj každého dieťaťa individuálne, na rozvoj jeho intelektu reči, rozumových a tvorivých schopností, pracovných zručností, socializácie v kolektíve. Učiť deti hrou v bohatom podnetnom prostredí a všestranne pripraviť deti na školu, je našou každodennou prioritou.

Špecifiká našej profilácie:

v podpore zdravia sa orientovať na zásady správnej výživy s cieľom zabezpečiť deťom zdravý vývin, duševnú pohodu a zdravie v dospelosti
skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na prípravu detí na vstup do základnej školy, zamerať pozornosť na deti s odloženou školskou dochádzkou
podporovať environmentálne bádateľské aktivity zamerané na tvorbu a ochranu životného prostredia
pokračovať v intenzívnej výučbe anglického jazyka s postupnosťou výučby anglického jazyka v základnej škole
rozširovať možnosti rozvíjať hudobný, tanečný, spevácky a výtvarný talent detí

presadzovať zdravú vyživu v MŠ aj v rodine projektami Týždeň zdravia a Svetový deň mlieka.

naďalej pokračovať v predplaveckom výcviku v spolupráci so ZŠ Buzica
realizáciou projektu Evička nám ochorela a v spolupráci so Červeným krížom a Záchrannou službou Košice  utvárať vhodné podmienky pre ochranu a starostlivosť detí  o svoje zdravie a zdravie iných.

individuálne sa venovať rozvoju všetkých nezrelých psychických funkcií deťom  s odkladom povinnej školskej dochádzky; dbať na dobrú prípravu a plynulý prechod  do základnej školy v spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradňou
 realizovať  viacboj všestrannosti, turistické vychádzky,  ochutnávku pomazánok,tekvicovu slávnosť,Deň mlieka
  v záujme ochrany detí zabezpečovať dodržiavanie „Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa v školských zariadeniach".

Naďalej pracovať v projektoch:
Evička nám ochorela
Týždeň zdravia a Svetový deň mlieka.


Stručná charakteristika našej materskej školy „Stonôžka“


Veľkosť školy: Naša materská škola je typizovaná štvortriedna budova so školskou kuchyňou a vlastnými hygienickými priestormi. Je umiestnená v centre mesta Moldava n/B, vzdialená niekoľko metrov  od cestnej komunikácie.

Charakteristika detí: Zaškoľujeme deti od 2,5 roka do 6 rokov, ale aj deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Dochádzajú k nám deti z Moldavy n/B a  aj  zo spádových obcí: Debraď, Jasov, Drienovec.
Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi: Rodičia detí sú organizovaní v Občianskom  združení, ktoré zasadá podľa potreby MŠ. V MŠ aktívne funguje aj  Rada školy . Spolupracujeme s Mestským kultúrnym strediskom, s Centrom voľného času, ZUŠ  s Mestským úradom a so Základnými školami.


Komunikáciu a spoluprácu s rodičmi pokladáme za  jednu z našich prioritných úloh. Škola je otvorená pri konzultácii a vyjadrovaní postrehov, požiadaviek, problémov a návrhov. Vítame rodičovskú otvorenosť a konštruktívnosť návrhov pri našej tvorivej výchovno-vzdelávacej práci.
 Tešíme sa na spoluprácu  s rodičmi tých detí, ktoré navštevujú materskú školu, ale i nových detí, ktoré po prvý raz  čoskoro prekročia prah našej materskej školy .


Profil absolventa

Dieťa má samostatne vedieť a správne pouţívať sebaobslužné a hygienické návyky, má mať  vytvorený pozitívny vzťah k svojmu zdraviu a k zdraviu iných, má mať rozvinuté pozitívne morálne a vôľové vlastnosti, je samostatné, vytrvalé, má mať pozitívny vzťah k pracovným činnostiam a k životnému prostrediu, uvedomuje si seba a rešpektuje iných, dokáže veku primerane hodnotiť seba a iných. Pozná a má úctu k tradíciám, pozná sviatky, piesne a básne. Zrozumiteľne rozpráva a správne používa jazykové výrazy. Absolvent predprimárneho vzdelania je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti.

Predprimárne vzdelávanie umožní rozvoj (štátneho) jazyka. Položí základy vnímania a poznávania prírodných a spoločenských vied, zabezpečí rozvoj fyzickej a pohybovej stránky, povedomie zdravia a rozvoj osobnosti dieťaťa prostredníctvom kultúry a umenia, pričom bázou je realita dieťaťa.
Absolvent predprimárneho vzdelávania získa poznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo vzťahu k propedeutike (základom) kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.
Absolvent predprimárneho vzdelania je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti.
V materskej škole sa rozvíjajú tieto kompetencie:
Psychomotorické kompetencie
Osobnostné (intrapersonálne) kompetencie
a) Základy sebauvedomenia
b) Základy angažovanosti
Sociálne (interpersonálne) kompetencie
Komunikatívne kompetencie
Kognitívne kompetencie
a) Základy riešenia problémov
b) Základy kritického myslenia
c) Základy tvorivého myslenia
Učebné kompetencie
Informačné kompetencie 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky